ponedeljek, 26. september 2011

Etični kodeks

Vsak dan mi po elektronski pošti piše desetine ljudi, ki se nam želijo pridružiti. Večina napiše tudi, da bi nam rada pomagala, in navaja, kaj lahko prispevajo.
Draga Vesna in Robi Vilar pa sta kar konkretno prispevala in sicer nekaj, kar se meni zdi ključnega pomena: kot darilo sta napisala etični kodeks.


ETIČNI KODEKS 

IZHODIŠČE

Etični kodeks je namenjen vsem, ki želijo s svojim osebnim ravnanjem prispevati k udejanjanju trajnostno naravnanega sobivanja v Republiki Sloveniji in širše na planetu Zemlja. Opredeljuje temeljno etično držo posameznika v odnosu do sočloveka, narave in samega sebe ter predstavlja odgovornost za vsakršno ravnanje.


Opredelitev ključnih pojmov:
 • trajnostni razvoj: večplastni dvig blagostanja prebivalcev, torej odgovoren dvig materialnega, socialnega in okoljskega blagostanja sedanjih generacij na celotnem planetu brez ogrožanja eksistenčnih pogojev prihodnjih generacij in celotne biosfere.

KODEKS

PREAMBULA
Zavedajoč se, da smo ljudje moralna bitja in tisti del celotne mreže vseh oblik življenja, ki s svojim načinom življenja najbolj vpliva na spreminjanje naravnega ravnovesja, zavestno sprejemam načela, vrednote in določila etičnega kodeksa kot smernice in zavezo za svoje odgovorno ravnanje. Zavezujem se spoštovanju in skrbi za sočloveka in naravo/okolje ter osebnemu prizadevanju, da postajam vedno boljši človek. Končni cilj mojega ravnanja je vedno naravnan na blaginjo vseh oblik življenja. Uresničevanje določil etičnega kodeksa razumem kot moralno obvezujoče, kar potrjujem s svojim podpisom.


NAČELA

ODNOS DO NARAVE IN OKOLJA

 1. Zavedam se, da je naš planet le en, omejen, so-odvisno prepleten v mrežo odnosov in nikogaršnja lastnina. Za seboj bom puščal čim manj sledi, tiste, ki naj ostanejo, pa naj bodo sledi modrosti in sočutja.
 2. Zavedam se, da sem na planetu Zemlja le obiskovalec. Moje oči bodo umite s čudenjem nad bivajočim in ne zaslepljene s pohlepom.
 3. Od narave bom vzel toliko, kot potrebujem, in bom hvaležen za to, da lahko živim od njenega obilja.
 4. Zavedam se, da je vsako bitje edinstveno in prispeva k raznovrstnosti celote, zato bom vsako bitje spoštoval. Vsem oblikam življenja priznavam lastno vrednost, ki ni odvisna od njihove koristi za človeka.
 5. Odločam se za tisti nujni poseg v naravo, ki ji povzroča najmanj škode. Spoštujem in opozarjam na načelo previdnosti, ki zahteva, da se določenemu posegu v primeru, ko ni na razpolago zadostnih spoznanj o možnih škodljivih posledicah, tudi odpove.
 6. Zavedam se, da vsak lokalni poseg vpliva tudi na globalno raven – kratkoročne posledice se seštevajo v dolgoročne, lokalne posledice pa vplivajo na celotno ekologijo planeta.
 7. Zavzemam se za interdisciplinarni pristop k varstvu narave in okolja, ki vključuje razumevanje in znanja različnih strokovnih disciplin – od naravoslovnih do humanističnih ter upravljavskih.
 8. Zavedam se raznolikega pomena narave za človeka - ekonomskega, ekološkega, preživetvenega, emocionalnega, intelektualnega, estetsko-umetniškega, etičnega in duhovnega - zato pri vsakem ravnanju upoštevam njen celotni potencial in ne le izseka.
 9. Po svojih zmožnostih vključujem v svoje vsakodnevno delo tudi naravovarstvene elemente in hkrati spodbujam k temu tudi druge.
 10. Zavedam se, da za svoje preživetje ugašam življenja drugih bitij. Zato se sam zavezujem in zahtevam od drugih, da se z njimi ravna lepo in spoštljivo.

ODNOS DO SOČLOVEKA IN DRUŽBE

 1. Naredil bom tisto, kar mora biti narejeno – za dobrobit vsega in vsakogar.
 2. Spoštoval bom resnico drugega in svojo izrekal z odgovornostjo do drugih.
 3. V skupnosti se zavezujem načelu sodelovanja in solidarnosti.
 4. Prizadeval si bom za lepe medsebojne odnose. Moje vodilo pri odnosih so: razumevanje, iskrenost in sočutje.
 5. Vsako obliko dela dojemam kot potrebno in enakovredno, zato zahtevam, da se vsako delo vrednoti pravično in pošteno.
 6. Ne bom živel ali se okoriščal na račun tujega dela.
 7. Spoštujem svojo kulturno dediščino in identiteto ter se zavezujem k njenemu poznavanju, plemenitenju ter ohranjanju.
 8. Spoštujem kulturno identiteto vsakega drugega naroda.
 9. Spoštoval bom in si prizadeval razumeti vsako drugačnost.
 10. Odgovornosti ne prelagam na druge – vedno delujem v maksimumu lastnega ravnanja za skupno dobro.

ODNOS DO SAMEGA SEBE

 1. Prizadevam si za razvoj svojih raznolikih potencialov, da bom lahko živel polno in kreativno življenje ter s tem bogatil tudi druge.
 2. Prizadevam si za lastno srečo, saj lahko največ dajem prav od svojega notranjega obilja.
 3. Prizadevam si za razumevanje tako v globino kot v širino – globina mi bo omogočila, da si pridobim čim več razumevanja in znanja o določeni stvari, širina pa mi bo dala vpogled v njeno umeščenost znotraj širše celote.
 4. Samega sebe bom spoštoval, saj je to pogoj, da lahko spoštujem tudi druge.
 5. Samega sebe bom raziskoval, saj je razumevanje sebe pogoj, da lahko razumem tudi druge.
 6. Zavedam se, da sem enkratno bitje, ki s svojo enkratnostjo bogati celoto.
Vesna in Robi Vilar