ponedeljek, 19. september 2011

Dogovor


Večplastne krize v spremenjenih globalnih razmerah ni več mogoče reševati s pomočjo neoliberalnih protikriznih strategij in ukrepov. Pretekli stihijski razvoj brez celotne in jasne vizije, ki je temeljil na tekmovanju, malikovanju denarja in profita, vedno večje potrošnje materialnih dobrin, prevladovanju količine nad kakovostjo ne oziraje se na vse okoljske in družbene »stroške«, je privedel do izključevanja vedno večjega števila ljudi, povečane brezposelnosti in revščine, razvrednotenju pomena sodelovanja, solidarnosti, pravne varnosti in človekovih pravic, uničevanju fizičnega, socialnega in kulturnega okolja, zanemarjanja ustvarjalnosti in znanja. Skratka vseh v človekovi zgodovini ustvarjenih vrednot, ki se ne podrejajo kopičenju bogastva ozki skupini ljudi.


Zato potrebujemo nov razvojni koncept, ki bo zagotavljal blaginjo za vse prebivalke in prebivalce Slovenije, in bo omogočal vsaj enako kakovost življenja tudi prihodnjim rodovom. Novi razvojni koncept bo uravnoteženo zajel vse dejavnosti (trajnostno poglobljeno vzgojo in izobraževanje, zdravstvo, okoljsko modernizacijo industrije, energetiko, gradbeništvo, promet, kmetijstvo, turizem), ravni odločanja (lokalna, regionalna, državna), oblike lastništva (javno, zasebno). Slovenija, njene regije in prebivalci razpolagamo z vsemi potrebnimi potenciali za trajnostni razvojni in družbeni preboj. TRS – gibanje za Trajnostni Razvoj Slovenije pa je potrebna politična hrbtenica pospešenega udejanjanja trajnostne paradigme in napredka.

Zato bomo:

- podpirali vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice;

- pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih;

- delovali okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja lastnina;

- ustvarjali pogoje, da bo socialna in ekonomska varnost posameznika in njegove družine temeljila na varni in kakovostni zaposlitvi, institucije socialnega sistema pa skrbele le za ljudi, ki začasno ali trajno ne zmorejo sami;

- podpirali razvoj tistih gospodarskih vej, ki bojo ekonomsko učinkovitost prilagodili potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.